• česky
  • english
blue dots s.r.o.
775 35 65 35

obchodní podmínky sladkostí s potiskem

 

DEFINICE:

Dodací podmínky znamená Doručení, Prodej a Platba Sladkostí s potiskem
SSP znamená Sladkosti s potiskem
Výrobní materiály znamená KNOW-HOW, návrhy, ilustrace, makety, vizualizace, vzory, vzorky, formuláře, výkresy, síta, šablony, raznice a další nezbytné nástroje k výrobnímu procesu


I. OBECNÉ INFORMACE:
1) Obecné informace platí pro všechny dodávky SSP. Jakékoliv sporné termíny a podmínky ze strany objednatele, nebo podmínky, které se odchýlí od těchto obecných informací nebudou uznány, nebude-li písemnou formou dohodnuto jinak.
2) Jakékoliv další úmluvy mezi SSP a objednatelem s cílem zefektivnění smluvních podmínek musí být stvrzeno písemnou formou.
3) SSP si vyhrazuje právo na používání produktů vytvořených objednateli jako reference na vlastní propagační aktivity, v katalozích a na veletrzích.


II. CENOVÉ NABÍDKY A CENY:
1) Všechny cenové nabídky jsou platné 14 dní od vytvoření, pokud není písemně potvrzeno jinak.
Objednávka se stává závaznou od doby, kdy je písemně potvrzeno SSP.
K objednávce je nutné přiložit všechny dodatky, doplňky, změny, návrhy, přípravy, náčrtky, výkresy, rozměry, hmotnost, barvy, příchuť a dohodnutý termín dodání.
2) Všechny ceny a cenové nabídky nezahrnují přípravu na expedici, expedici, pokud není písemně potvrzené jinak. Zahrnují standardní balení v kartónových krabicích.


III. VÝROBNÍ MATERIÁLY
1) SSP si vyhrazuje právo na název a autorská práva na všechny výrobní materiály vyvinutých SSP. To samé se týká jakéhokoliv výrobního materiálu vyrobeného za finančního přispění objednatele.
SSP bude uchovávat výrobní materiály po dobu 1 roku od data závazného potvrzení objednávky.
2) Pokud bude objednávka realizována u jiného dodavatele než SSP na základě podkladů vyvinutých SSP (design, vzorek, model), SSP bude účtovat objednateli smluvní penále ve výši 20% z ceny příslušné ceny objednávky. SSP si vyhrazuje právo na dodatečné škody.


IV. TISKOVÉ TECHNOLOGIE
1) Dostupné tiskové technologie:
- flexotisk (folie a papír, aluminium a laminované materiály)
- tamponový tisk (kov a plast)
- ofsetový tisk (papír, kartón)
- digitální tisk na papír
- termální tisk na papír, kartón, plast, dřevo
- gravírování (kov, dřevo a plast)
2) Pantone škále může být napodobena se 100% přesností pouze na bílý křídový papír. Rozdíly v barevných odstínech a tónech na jiný materiál a tiskovou technologii nemůže být považován za chybu SSP a důvod k reklamaci.
3) Objednatel definuje barvu číslem z pantone vzorníku; pro CMYKový tisk objednatel předloží vzorek výtisku do 3 pracovních dní od data schválení grafického zpracování ze strany objednatele.
Když vzorový výtisk nebude předložen nebo doručen emailem bude považován za schválený objednatelem a zadán do výroby. Odchylky z grafiky nebudou považovány za chyby a důvodem reklamace.
Schválený grafický návrh objednatelem bude považován za finální grafické potvrzení, které bude ekvivalentní ke grafice, která bude zadána do výroby. Poté již nebude moci dělat jakékoliv změny.


V. ETIKETY A OBALY
Dle zákona č. 110/1997 sb., o potravinách a tabákových výrobcích bude etiketa či obal doplněn o tyto údaje:
- název
- složení
- datum minimální spotřeby
- údaje o množství
- údaj o způsobu skladování
- distributor: BLUE DOTS s.r.o., U Kulturního domu 349, 533 12 Chvaletice, IČO: 288 48 641, DIČ: CZ28848641, tel.: +420 775 35 65 35, www.sladkostispotiskem.cz


VI. PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY
1) SSP přijme objednávku pouze za předpokladu, že bude dodána písemnou formou, podepsaná a orazítkovaná s klauzulí: " Souhlasím a akceptuji obchodní podmínky Sladkostí s potiskem, které jsem pečlivě prostudoval(a).".
2) SSP bude akceptovat všechny písemné objednávky (objednávkový formulář) a každé další potvrzení bude vykládáno jako navázání smluvního vztahu. Objednávkový formulář musí být zaslán objednatelem e-mailem nebo faxem.
3) Pokud nebude vymezeno jinak, objednávka bude považována za přijatou a realizována pouze za předpokladu, že bude celá částka uhrazena na základě zálohové faktury do 4 dnů od závazného potvrzení objednávky.
Zálohová platba bude potvrzena legitimní kopií bankovního příkazu a zaslána e-mailem nebo faxem.
4) Objednávka bude považována za přijatou pro realizaci, pokud bude obsahovat tisková data (nebo nějaké další grafické podklady) v následujících programech:
Corel Draw (*.cdr)
Adobe Ilustrator (*.ai, *.eps)
obrázky budou předloženy v Adobe Photoshop (*.psd, *.tif, *.eps), 300 dpi rozlišení, CMYK.
5) Objednávka bude považována za přijatou pro realizaci, pokud objednatel bude akceptovat finální verzi tiskových dat.
6) Všechny podmínky zmíněné v tomto textu musí být splněny před tím, než je objednávka realizována.


VII. REALIZACE OBJEDNÁVKY
1) Objednávka bude realizována do 4 – 5 týdnů od data závazného potvrzení objednávky a potvrzení finální verze tiskových dat, pokud nebude písemně ujednáno jinak ze strany SSP.
2) S odkazem na specifikaci tiskařského stroje, vyrobené množství se může lehce lišit od objednaného množství. Výroba může mít odchylku ± 5%. Faktura bude obsahovat aktuální vyrobené a dodané množství.
3) SSP si vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky v případě, že objednatel nesplní smluvní podmínky.
4) Všechny termíny a dodací lhůty potvrzené ve smlouvě mohou být změněny, není-li stanoveno jinak.
5) Objednatelem schvaluje, výrobce si vyhrazuje právo ke změně tvaru a chuti produktů; odchylky v odstínu barvy a dodané množství za předpokladu, že základní rys produktu zůstane nedotčen.
6) SSP není odpovědný za jakékoliv zpoždění při přepravě (navzdory odsouhlasenému termínu s objednatelem) vzniklé Vyšší mocí nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, který významně ztěžuje nebo zabraňuje doručení, konkrétně extrémní počasí, nedostatek podkladů, závada, stávka, rozhodnutí regulačních orgánů, zahrnuje okolnosti ovlivňující SSP spolupracovníky.
7) SSP si vyhrazuje právo na zrušení nebo prodloužení termínu dodání pokud nastanou výše zmíněné okolnosti.
8) SSP garantuje datum minimální spotřeby pouze za předpokladu dodržení správných skladovacích podmínek ze strany objednatele.
9) Zakázka je považována za kompletně dokončenou ihned po přijetí objednatelem, nebo pokud je uvolněna na přepravu.
10) SSP si vyhrazuje titul uvolnit zakázku na přepravu, pokud je celá částka objednávky připsána na účet.


VIII. DODACÍ TERMÍNY A PODMÍNKY
1) Objednávka bude odeslána po připsání celé částky na účet, pokud není písemně domluveno jinak.
2) Dodání může být kurýrní službou nebo dle přání objednatele na jeho náklady. Riziko se ztrátou nebo poničením nese objednatel.
Po uvolnění zboží na přepravu ze skladu SSP, SSP není odpovědný za nedodržení nebo zanedbání povinností spediční firmy.
4) Specifický SSP produkty musí být odesláno na paletě, v chlazeném autě, atd. SSP informuje objednatele na speciální přepravní podmínky dopředu.
Na základě písemné žádosti je možné na náklady a převzetí rizika objednatele odeslat tyto specifické produkty bez palety, v nechlazeném autě, ale na jakoukoliv reklamaci na přepravu nebude brán zřetel.
5) Pokud bude zboží odesláno naší přepravní službou, musí se objednatel smířit s dodacími podmínkami dané přepravní služby.
Pokud vznikne při přepravě naší přepravní službou jakékoliv poškození:
- je nutné sepsat protokol o škodě hned na místě s řidičem;
- je nutné udělat fotodokumentaci vzniklé vady;
- je nutné uvědomit SSP o vzniklé škodě způsobené přepravcem do 3 pracovních dní od převzetí a to písemnou formou.


IX. REKLAMACE
1) Reklamace bude zrevidována za předpokladu, že bude předložena SSP do 7 pracovních dní od data doručení zboží přepravcem SSP nebo do 10 pracovních dní od data uvolnění zásilky pro přepravu.
Všechny reklamace kvality budou opraveny, pokud bude vadné zboží vráceno na sídlo SSP na náklady objednatele. Pokud bude reklamace uznána, náklady na přepravu budou proplaceny.
2) Reklamace na tisky udělané mimo SSP nebo odkaz na vady vyplývající z přijetím opožděného zboží nebo nestandardní skladování budou odmítnuty.


X. VYPOVĚZENÍ SMLOUVY A SSP ZÁVAZKY
1) Výrobce si vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah okamžitě, pokud objednatel nedodrží smluvní povinnosti nebo platba bude přetrvávat neuhrazená, nebo pokud bude objednatel v insolvenci nebo firma bude uzavřena.
2) Pokud dojde k vypovězení smlouvy nezaviněné ze strany výrobce, objednatel uhradí smluvní pokutu 70% z celkové výše zakázky.
3) Pokud objednatel utrpí škody vyplývající z nedodržení nebo nesprávného plnění smluvních povinností ze strany SSP, SSP odpovídá za aktuální výši vzniklé škody avšak do výše 10% z celkové částky objednávky.


XI. SPORY
Pokud se spor nepodaří smírně vyřešit do 30 pracovních dní, bude postoupen soudnímu procesu.

 

Kontaktní formulář